Usługi Elektronika Samochodowa

 1. Usługobiorca może w każdej chwili pobrać, przechowywać i odtwarzać niniejszy Regulamin.

Dane firmy:
Nazwa firmy: „TELWIS” Zbigniew Kaczmarczyk
Edwarda Dembowskiego 17/48
02-784 Warszawa
NIP: 951-160-03-61
Regon: 140015148

Firma zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta m.st. Warszawy w dn. 17.01.2005 pod nr. 210796

 1. Firma prowadzi działalność usługową i zwolniona jest z płacenia podatku VAT.
 2. Usługobiorca może odstąpić od umowy do czasu wykonania przez przedsiębiorcę usługi w całości.

POLITYKA PRYWATNOŚCI – OCHRONA DANYCH

 1. Dane użytkownika Serwisu, wprowadzane do Serwisu, stanowią własność Usługobiorcy. Usługobiorca ma prawo do dostępu do treści danych osobowych i możliwości ich poprawiania w każdej chwili.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnianych przez Usługobiorców w celu świadczenia im usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu jest firma Telwis Zbigniew Kaczmarczyk. Usługodawca, jako administrator tych danych dba o ich bezpieczeństwo w szczególności chroni przed dostępem osób nieupoważnionych.

 1. Wszelkie dane Usługobiorcy gromadzone i przetwarzane są przez

Usługodawcę w celu prawidłowego, zgodnego z Regulaminem świadczenia Usług w szczególności w zakresie właściwego wystawiania faktur, przelewów, prawidłowego wypełniania deklaracji i dokumentów  w celu rozliczeń Usługodawcy z Usługobiorcą za świadczone usługi.

 1. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe Usługobiorców: nazwisko i imię, dane firmy w zakresie właściwego wystawiania faktur, adres zameldowania na pobyt stały (adres do korespondencji), adresy elektroniczne usługobiorcy.

PŁATNOSCI

 1. Wszystkie podane w ofercie ceny są cenami Brutto.
 2. Ponieważ wystawione ceny w pewnych przypadkach są zależne od różnorodnych czynności oraz cen elementów wymienionych podczas naprawy sprzętu, mogą one ulec zmianie ale zawsze nastąpi to w porozumieniu z Usługobiorcą i przed zawarciem umowy.
 3. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi po dokonaniu tej usługi.
 4. Forma zapłaty – gotówka lub przelew bankowy.

GWARANCJE

 1. Firma udziela gwarancji na poprawnie wykonaną usługę.
 2. Okres gwarancji na wykonaną usługę wynosi 6 – 12mc. (zależność od stanu technicznego lub dotychczasowego okresu używalności elektronicznego modułu).
 3. W ramach gwarancji zawarte są także elektroniczne elementy wymienione w celu usunięcia usterki w działaniu urządzenia.
 4. Gwarancja nie będzie uznana w przypadku gdy:
  1. Zostanie usunięta plomba gwarancyjna.
  2. Uszkodzenia mechaniczne, zalanie np. wodą.
  3. Uszkodzenia elektryczne spowodowane za wysokim napięciem ładowania akumulatora, zwarciem lub nieprawidłowym testowaniem urządzenia.

WYSYŁKI I ZWROTY

 1. Należy zwrócić szczególną uwagę na wysłaną do nas przesyłkę zawierającą moduł(y) elektroniczne (piloty, sterowniki ECU, UCH, Liczniki itd.), które powinny być zabezpieczone przed ewentualnym dalszym uszkodzeniem w czasie transportu.
 2. Do przesyłki należy dołączyć formularz, który znajduje się na naszej stronie.
 3. Po otrzymaniu przesyłki z modułem elektronicznym sprawdzany jest on przez wykwalifikowanego pracownika i jeżeli okaże się, że koszt naprawy modułu mieści się w granicach wystawionego cennika wtedy pracownik przystępuje do jego regeneracji. Jeżeli jednak okaże się, że koszt naprawy przekracza wysokość zawartą w cenniku, konsultujemy ten przypadek z Usługobiorcą i uzgadniamy nowe warunki.
 4. Jeżeli okaże się, że dany moduł nie można zregenerować z powodu np. braku części zamiennych (są nieosiągalne lub już nie są produkowane itp.) wtedy dany moduł na życzenie zostanie odesłany.
 5. Usługobiorca według własnego uznania wybiera dostawcę usług kurierskich natomiast nasza firma odsyłając naprawiony moduł najczęściej korzysta z usług firmy kurierskiej DHL lub Poczty Polskiej. W przypadku tej pierwszej dostawa zajmuje 2-3 dni robocze a w przypadku DHL – 1 dzień roboczy.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje zgłoszone przez Usługobiorcę rozpatrywane są w ciągu 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia. W pilnych przypadkach ponownie reklamowana usługa rozpatrzona będzie w dniu zgłoszenia.
 2. Jeżeli okaże się, że nie można usunąć reklamowanej wady, firma uzgadnia z Usługobiorcą przedłużenie terminu naprawy lub zwrot poniesionych kosztów.
 3. Ze względu na nieprzywracalny charakter świadczenia polegającego na wykonaniu usługi i braku możliwości przywrócenia stanu poprzedniego, w sytuacji, gdy Usługobiorca po uprzednim zgłoszeniu żądania wykonania usługi, o którym mowa w art. 21 ust. 2 upk, korzysta następnie z prawa do odstąpienia od umowy, ma on wówczas obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez przedsiębiorcę do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się wtedy proporcjonalnie do zakresu spełnionego przez firmę świadczenia z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny.

SPORY
W przypadku sporu dotyczącego wykonanej usługi strony rozstrzygać będą w drodze porozumienia stron. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane Sądowi.